Politikker og regler

Ordensregler for trænere, ledere, spillere og forældre i forbindelse med omklædning og ophold på spillergangen.

  1. Ishockeystave skal stilles på spillergangen eller i forrummet til omklædningsrummet. Det er forbudt at have stave inde i omklædningsrummet.
  2. Alt boldspil (bolde, puck, tape eller lignende) er forbudt i omklædningsrummet og på spillergangen.
  3. Vandkamp m.v. er forbudt i omklædningsrummet.
  4. Omklædningsrummet efterlades altid i pæn stand, senest 30 minutter efter holdets aktivitet er afsluttet. Gulvet fejes og affald smides i skraldespanden.

Brud på ordensreglerne vil resultere i hjemsendelse. Sker overtrædelsen af ordensreglerne efter træning, vil man ligeledes blive sendt hjem og man vil blive udelukket for den kommende træning eller kamp.

Det er en træner- og holdlederopgave at sikre at ovennævnte ordensregler overholdes.

Ved gentagne overtrædelser af samme person, vil sportsudvalget tildele personen en karantæne.

I tilfælde af hærværk på brusere, installationer, inventar eller andet, vil skadevolderen, udover en skærpet karantænestraf, blive mødt med et eventuelt erstatningskrav på det ødelagte.

Ordensreglerne gælder også for gæstende hold.

Hvorfor beskæftige sig med dette emne: Politikken om pædofili indføres af to årsager. For det første af hensyn til foreningens børn og unge, så alle føler, det er trygt at sende børn og unge til ishockey i HvIK.

For det andet indføres det også af hensyn til HvIK’s trænere og ledere. Vi ønsker ikke på nogen måde at gøre dette for at mistænkeliggøre HvIK’s trænere og ledere.

Vi mener med dette initiativ at få offentliggjort, at vi i HvIK ikke vil tolerere pædofili. Forældre kan trygt sende deres børn til ishockey hos os. Forebyggelse og gode leveregler:

I HvIK er det obligatorisk at tjekke de personer, der har direkte kontakt med unge under 15 år, for evt. pædofilidomme. Det vil sige at der skal indhentes en såkaldt børneattest på alle trænere, og holdledere. Indhentning af børneattestoplysninger sker ved ansættelse/tiltrædelse, samt hvert år i forbindelse med sæsonstart. Oplysningerne indhentes efter skriftligt samtykke.

Nogle få, enkle leveregler for omgangen mellem klubbens ledere, trænere og medlemmer er en af de mest effektive måder at forebygge seksuelle overgreb på. Samtidig kan de dæmme op for adfærd, der virker krænkende, men ikke er strafbar.

I HvIK gælder følgende leveregler: 

 • I HvIK undgås seksuelt krænkende bemærkninger, og kun berøringer i tilknytning til idrætten er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, jubel, trøst og skadesbehandling. 

 • I HvIK går trænere og holdledere ikke i bad sammen med børnene. 

 • I HvIK inviterer trænere, holdledere, og materialefolk ikke børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret. 

 • I HvIK skal der altid være to voksne ledere med på klubbens ture, og ingen voksne sover i samme seng som børnene.

Hvis man har mistanke om et overgreb eller blot mener, at den almindelige adfærd i klubben bør diskuteres, kan man altid komme til klubbens ledelse.

Senest opdateret d. 28. oktober 2015

God opførsel for klubbens bestyrelse og ledere

”Som leder har du et stort ansvar. Også når det gælder god opførsel – både overfor andre og dig selv”

Som leder tager du medansvar for organisering og drift af klubbens aktiviteter. Klubben og DIU er på afgørende måde grundlaget for, at ishockeytræning og kampe kan finde sted. Bestyrelsen og lederne tilrettelægger en åben, retfærdig og økonomisk ansvarlig klub med et tydeligt og godt regelværk. Bestyrelsen og lederne viser ansvar ved at opbygge en involverende kultur med vægten lagt på demokrati, der tjener fællesskabet og det omgivne samfund.

Bestyrelsen og lederne indtager også positioner, som kan misbruges. I nogle tilfælde tager egeninteressen over i forhold til fællesinteressen. Dårlige ledere misbruger deres positioner for at skaffe sig selv fordele på tværs af klubben, som de er sat til at lede.

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode leder:

1. Værn om organisationens legitimitet, dens åbenhed og demokratiske værdier!

2. Påtag dig ansvaret for, at de formelle og etiske normer efterleves i hele organisationen!

3. Behandl alle aktører som ligeværdige – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!

4. Inddrag medlemmerne i beslutningerne!

5. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for idrætten!

6. Løs tvister retfærdigt og omgående i overensstemmelse med organisationens regler og procedurer!

7. Vær opmærksom på og tag dit retlige ansvar alvorligt!

8. Administrer klubben efter økonomisk holdbare principper!

9. Udnyt aldrig din position som leder, til at fremme egne interesser på bekostning af organisationens interesser!


God opførsel for trænere

Som træner fremstår man som en rollemodel for mange mennesker og derfor er god opførsel specielt vigtig.

Trænere søger konstant efter spillernes og holdets potentiale for forbedring og trænere tilrettelægger træningen, for at dette potentiale kan realiseres på bedst mulig måde. Men den gode træner har også et større mål. Træneren kender ishockey som en arena for menneskelig vækst og udvikling, hvor der skabes trænings- og konkurrencemiljøer, der kendetegnes af glæde, fællesskab og orientering mod beherskelse. Den gode træner udvikler hele spillere: fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Den gode træner er en ”menneskeudvikler”. Ligesom gode spillere har også gode trænere talent. I en god træner-/spillerrelation er der to ligeværdige parter, som udvikler hinanden gensidigt. Træneren er en nøgleperson med hensyn til at forme holdninger og værdier hos de spillere og hold, han eller hun har ansvaret for. Heri ligger der stor magt. Den uansvarlige træner udnytter en sådan magt på tværs af udøvernes interesser. Den kyniske træner ser udøvere som middel i sin egen karriere og behandler udøvere som underordnede midler til at nå egne mål.De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner:

1. Behandl alle spillere individuelt og på spillerens præmisser!

2. Sørg for, at træning og konkurrencer er passende i forhold til udøverens alder, erfaring, talent og modenhed!

3. Overhold regler og normer efter ”Fairplay & Respekt”

4. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials!

5. Inddrag spillerne i beslutninger, som berører dem, og lær den enkelte spiller at tage sin del af ansvaret for sin opførsel og idrætslige udvikling!

6. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for spilleren!

7. Giv konstruktiv feedback kritik og undlad overdreven negativ kritik!

8. Prioritér altid dine spilleres helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige helbredsrisici!

9. Vis interesse og omsorg for syge og skadede spillere!

10. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener udøveren!

11. Anerkend spillerens ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere!

12. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd!

13. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøverne!

14. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel!

15. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler! Vær aktivmodstander af brug af alkohol og tobak i idrætslig sammenhæng!

16. Behandl alle spillere ligeværdigt – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!

17. Udnyt aldrig din position som træner til at fremme egne interesser på bekostning af spillerens eller klubbens interesser!

God opførsel for forældre

Forældre spiller en vigtig rolle for deres børns udvikling. Det er vigtigt, at opmuntre børn til at opføre sig ordentligt – dette samtidig med, at man selv som forældre opfører sig ordentligt fra sidelinjen som tilskuer.

1. Husk, at dit barn deltager for at glæde sig selv og ikke dig!

2. Tilskynd kun dit barn til at deltage, tving det ikke!

3. Tilskynd dit barn til at spille og udøve ishockey efter reglerne og til at løse konflikter uden fjendtlighed eller vold!

4. Støt og opmuntre alle børn og unge i træning og konkurrence – ikke bare dine egne!

5. Vær positiv både i modgang og medgang!

6. Latterliggør aldrig et barn og råb ikke ad det, hvis det har begået en fejl!

7. Husk, at børn og unge lærer bedst med/gennem eksempler. Værdsæt altid godt spil og gode præstationer fra alle børn og unge!

8. Respektér dommeres og officials afgørelser og lær børn og unge at gøre det samme!

9. Værdsæt frivillige trænere, ledere og officials. Uden dem kunne dit barn ikke deltage i nogen kamp/konkurrence!

10. Respektér ethvert barns rettigheder og værdighed – uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold!


God opførsel for dommere og officials

Dommerne og officials udøver en central rolle i udviklingen af ishockey. De skal nemlig sætte rammerne for acceptable og uacceptable handlinger og opretholde retfærdighed og fairness.

Dommernes vigtigste opgaver er, at sikre en retfærdig og fair konkurrence, som varetager vores idealer. Derfor spiller dommerne en nøglerolle i udviklingen af ishockey. I hver eneste kamp skal dommeren sætte rammerne for acceptable og uacceptable handlinger og opretholde retfærdighed og fairness. Og i hver eneste kamp må dommerne have øje for spillernes holdninger og værdier: om regelbrud begås med eller uden hensigt, om spillerne saboterer kampens idé eller ej, og om bestemte handlinger er gjort med hensigt på at skade eller ikke.

Dommerne er med til at forme udviklingen af ishockey på en helt konkret og direkte måde. En god dommer er upartisk, ubestikkelig, retfærdig, bestemt og samtidig tålmodig. Kundskaber og færdigheder hos en god dommer er lige så beundringsværdige som kundskaber og færdigheder hos en god spiller og træner. Ishockey afhænger af dommerens indsats, hvorfor dommergerningen afkræver respekt!

Dommerens magtposition kan også bruges på destruktiv vis. En uredelig, partisk og korrupt dommer er en direkte trussel mod ishockeyens idealer. I eliteishockey kan udfaldet af kampen have meget store prestigemæssige og økonomiske konsekvenser. Den svage dommer kan lade sig friste af snæver egeninteresse og gennem falske afgørelser, direkte ødelægge kampen.

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode dommer:

1. Vær upartisk!

2. Hav altid som mål at realisere de præstationsidealer, der gælder indenfor ishockey!

3. Prioritér spillernes sikkerhed og velfærd over alt andet!

4. Vis respekt for spillere, trænere og dem der støtter dem. Vær åben for at begrunde dine beslutninger!

5. Tag ansvaret for de beslutninger du tager!

6. Søg kundskab og vær altid opdateret om ishockeyens udvikling!

7. Undgå brug af nedsættende tale og skældsord i forhold til alle idrættens aktører!

8. Behandl alle udøvere ligeværdigt – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!

9. Udnyt aldrig din position som dommer til at fremme egne interesser på bekostning af spillerne eller ishockeyens interesser!


God opførsel for børn og ungdomsspillere (U7- U15)

”Ishockey for børn skal være en fornøjelse og derfor kan nogle få retningslinjer for god opførsel være på sin plads”

Etiske regler for gode børne- og ungdomsspillere er kendetegnet ved, at spillerne trives, at flest muligt ønsker at deltage, at spillerne udvikler sig fysisk, psykisk og socialt, at oplæringen er tilpasset spillerens alder, udvikling og behov, at spilleren modtager individuel vejledning og opmuntring, samt at træningen er legebetonet.

Det overordnede mål med børne- og ungdomsishockeyen er, at give spilleren mulighed for alsidig udvikling og for at mestre forskellige færdigheder for så i teenageårene evt. at specialisere sig. Således kan grundlaget lægges for en varig lyst til at dyrke idræt og fysisk aktivitet. Præstation må ikke prioriteres foran læring!

Men børne-/ og ungdomsishockey realiseres slet ikke altid iht. disse idealer – specielt når forældre og voksne har ambitioner og opstiller mål som ikke er på udøverens egne præmisser. Tidlig specialisering, træning og hård konkurrenceorientering kan forstyrre udøverens udvikling både fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Børne-/ og ungdomsishockey kræver trænere med solid kompetence og værdiforankring. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode børne-/ og ungdomsishockey i vores klub.

Husk disse 8 punkter som gælder for ”God opførsel”. Gælder for børn op til 15 år:

1. Gør altid dit bedste!

2. Overhold ishockeyens regler og normer for ”Fairplay og Respekt”!

3. Deltag i ishockey for din fornøjelses skyld og ikke fordi, at du skal behage dine forældre eller trænere!

4. Vis respekt over for alle udøvere, både medspillere og konkurrenter!

5. Lad være med at diskutere med dommere eller andre officials!

6. Vis respekt og vær åben og ærlig i forhold til de trænere og ledere, som har ansvar for dig!

7. Undlad hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om medspillere og konkurrenter, dommere, andre officials, trænere eller ledere!

8. Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig!

God opførsel for voksne spillere (U17, Oldboys og Damer)

”Respekt for modstanderne samt dommere og officials, er nogle af de vigtige ting, du bør huske på ishockeybanen!”

Som ishockeyspiller søger du spillets indbyggede værdier. Ishockey kan give mange gode oplevelser af glæde, fællesskab, udfordring, spænding, præstation og udvikling.

Her ser man ishockeys nære slægtskab med legen og under de umiddelbare oplevelser, ligger der dybere værdier. I ishockey kan spillere på konkret og direkte vis afprøve, hvem de er, og hvad de kan blive, ligesom de kan afprøve forholdet til andre mennesker. I idrætten udforsker spilleren sin identitet og egenart. Således kan idrætten være en arena for menneskelig vækst og udvikling. Ishockey har også slægtskab med kampen og konflikten. Konfliktindstillingen kan dog give destruktive udslag. Konkurrencen kan blive en strid om ekstern gevinst: prestige og profit. Under konkurrencer kæmper nogle med frygten for at tabe, og andre bliver kyniske og tager ethvert middel i brug for at vinde. Således kan ishockey være en arena for degradering af mennesket og menneskelige værdier.

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner spillere, der søger ishockeyens positive værdier.

Husk disse 13 punkter som gælder for ”God opførsel”. Gælder for voksne spillere:

1. Gør altid dit bedste!

2. Vis værdighed både ved sejr og nederlag!

3. Overhold idrættens regler og normerne for ”Fairplay og Respekt”!

4. Prioritér altid dit helbred og undgå unødvendige helbredsrisici!

5. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials!

6. Respektér andre udøveres talent, potentiale og dygtighed – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!

7. Undgå brug af nedsættende tale og skældsord i forhold til alle aktører!

8. Samarbejd åbent og ærligt med dine trænere og andre, som støtter dig!

9. Tag selv hovedansvaret for din egen ishockeyudvikling og præstationer!

10. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel!

11. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd!

12. Undgå intim kontakt med din træner!

13. Involvér dig ikke i dopingmisbrug!

 

Hvidovre Ishockey klub (HvIK) vil gennem arbejdet med elitepolitikken skabe et talent- og elitemiljø der hører til i den absolutte ishockeyelite i Danmark til gavn og glæde for den enkelte ishockeyspiller, talenterne samt holdene og sidst men ikke mindst klubben. I daglig tale omtaler vi det også som: 

Vi ønsker, at skabe talenter i verdensklasse!

Som et naturligt led i den ambition, vil vi sikre, at der opstilles planer og mål for den enkelte spiller, både på det personlige plan såvel på det uddannelsesmæssige og ikke kun for spillerens ishockeykarriere.

Elitepolitikken skal samtidig opfattes som en identitetsskaber og være rettesnor for et sportsligt kraftcenter, der bidrager til talentudviklingen gennem målrettede og strukturerede organisatoriske rammer, der opbygges helt nedefra og frem mod det færdige resultat.

Det er målet, at morgendagens stjerner og talenter skal kunne fastholdes i HvIK så længe som muligt og senere integreres hos relaterede samarbejdspartnere på eliteserieniveau.

Elitepolitikken skal være forankret i bestyrelsen og implementeres via Den Blå Transformation (DBT) i en sådan form så det sikres, at elitepolitikken angiver de pejlemærker, der klart og tydeligt angiver i hvilken retning vi ønsker den fælles fremtid.

Eliteishockey defineres som: Hold eller individuelle spillere, der træner målrettet og koncentreret, under iagttagelse af elitepolitikken og efter principperne i “Aldersrelateret Træningskoncept” (ATK) som er udarbejdet af Dansk Ishockey Union (DIU) og formuleret i DBT.

Sportslig målsætning og mission med elitepolitikken

– At grundlaget for opfyldelsen af elitepolitikken realiseres gennem tilbud omkring den daglige træning i HvIK/Frihedens Idrætscenter, under faste trænerteams og faste træningsprogrammer rettet mod fælles hovedmål og delmål for året der kommer. Dette gælder SM, DM eller stræben efter at komme med på udvalgte unions- og landsholdssamlinger, spille landskampe og VM-turneringer under regi af Danmarks Ishockey Union.

– At trænerteamet skal kunne bistå med anden form for støtte og vejledning med hensyn til personlige og sociale opgaver, bopæls- og uddannelsesvejledning. At elitepolitikken baseres på de ressourcer som DIU og DIF vil kunne stille til rådighed via kraftcenteret.

– At HvIK til enhver tid skal forblive i TOP-4 i Danmark og ligeledes til enhver tid kvalificere os med samtlige hold til DM og / eller DM-kval i de rækker, hvor der spilles om mesterskaber (U13, U15, U17, U20, 1. division og damer).

– At elitepolitikken skal sikre, at vi vinder 2-3 DM-medaljer hvert år

– At elitepolitikken skal sikre, at talentudvikling og ”fødekæden” til stadighed vedligeholdes, så overgangen fra talent til elitespiller bliver så smidig og ubesværet som muligt

– At erfaringsudveksling trænerne imellem vil blive udbygget i takt med at politikken implementeres og tager form

– At trænere tilknyttet (HvIK) til enhver tid  pålægges at uddanne sig. Klubben vil løbende vurdere hvilke uddannelser og kurser, der kan understøtte og udbygge trænerens kompetencer, mht. træningsplanlægning samt kendskab til idrætspsykologi og ernæring, med det formål, at dygtiggøre den enkelte træner i sin daglige gerning og samtidig optimere den styrkelse, der ligger i erfaringsudvekslingen mellem trænerne.

Implementering af elitepolitikken

Ansvaret for at føre elitepolitikken ud i livet ligger formelt hos bestyrelsen, men det daglige overordnede arbejde med gennemførelsen ligger hos Sportsudvalget.

Det er bestyrelsens ansvar at udfylde og implementere elitepolitikken i overensstemmelse med dens ånd.

De grundlæggende retningslinjer for implementeringen fremgår af dokumentet ”Hvidovre Ishockey Klub 

– Den Blå Transformation” der via Sportsudvalget i samarbejde med de enkelte trænere – yderligere specificeres for de enkelte årgange.

Herudover skal samtlige spillere, trænere og ledere af enhver art til enhver tid følge og agere ift. HvIKs etiske regler, i alt hvad de gør.

Udover hvad der direkte fremgår af elitepolitikken skal bestyrelsen samtidig sikre, at interessenter omkring talenterne eksempelvis forældre og øvrige ledere inddrages i talentarbejdet ligesom sportsudvalget, skal sikre, at der i den daglige træning er fokus på at udvikle følgende kompetenceområder:

– Udviklings/- og indlæringskompetence: Spilleren skal have viljen til at ændre sig og lære nye færdigheder både på det tekniske, motoriske, mentale som på det personlige plan

– Motorisk kompetence: Spilleren skal have kendskab til sin egen krop og dens muligheder samt evne at udføre bevægelsesmønstre i forhold til rytme, balance og koordination

– Social kompetence: Spilleren skal evne at omgås med andre og fungere i sociale netværk og spilleren skal ligeledes evne  at kommunikere med trænere, ledere og andre spillere m.fl.

Bestyrelsen og Sportsudvalget evaluerer løbende, at elitepolitikken fungerer efter hensigten og som en naturlig del af denne evaluering, løbende foretager ændringer / tilpasninger og/eller formulerer og igangsætter nye initiativer, der vil styrke elitepolitikken og dens formål.

Nærværende elitepolitik er ændret og godkendt af bestyrelsen, januar 2018.

Hvidovre Ishockey Klub følger retningslinjerne for Fair Play og respekt fra Dansk Ishockey Union. 

 De 4 underpunkter er gengivelse af retningslinjerne udstukket fra DIU.

Forældrenes ansvar

– Coacher ikke børnene under en kamp

– Støtter børnene i medgang og modgang

– Viser interesse for børnenes idræt

– Lægger grunden til børnenes livsstil

– Har indsigt i og respekterer klubbens regler

– Undgår at blande sig i eller påvirke holdudtagelsen

– Råber ikke efter dommerne men tænker på, at man som forældre er et vigtigt forbillede for børnene

– Hepper på holdet

Trænerens ansvar

– Samler ikke på resultater men udvikler og uddanner spillere og mennesker!

– Giver alle spillere samme chance – undgår at have favoritter!

– Tænker på at man er et forbillede for børnene!

– Råber ikke af dommerne og holdet under kampen, men giver instruktioner og konstruktiv kritik!

– Viser interesse for spillerne og er opmærksomme på, hvordan de har det!

– Tager hånd om spillere, som kan have det svært!

– Lytter til spillerne for at skabe et bedre fællesskab og en bedre holdånd!

En god kammerat

– Viser respekt!

– Roser, støtter og hjælper!

– Spreder positiv energi!

– Behandler alle lige!

– Lytter til andres synspunkter!

– Kan tale med alle!

Vores sprog

– Vi håner eller truer ikke vores modstandere!

– Vi anvender ikke racistiske udtryk!

– Vi bander ikke når vi udtrykker os!

– Når vi deltager i cups og kampe, repræsenterer vi hele klubben og viser det ved god opførsel og sobert sprogbrug!

– Kun holdkaptajnen kommunikerer med dommerne og altid i en ordentlig tone!


Læs gerne Ishockeyens_SAADAN.pdf (slagskud.dk)

Det er forbudt at filme og tage fotos i omklædningsrum i regi af Hvidovre ishockey klub.


Ved overtrædelse kan bestyrelsen sanktionere med bortvisning, alternativt kan krænkede anlægge privat søgsmål mod krænker.


Endvidere henledes opmærksomheden på datatilsynets regler for offentliggørelse af billeder og film.

https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/internet-medier-og-apps-/billeder-paa-internettet


Almindelige situationsbilleder fra idrætsaktiviteterne og fra foreningens sociale liv kan som udgangspunkt frit lægges på hjemmesiden. Også selv om de enkelte personer kan genkendes. 


Men hvis et situationsbillede kan udstille eller krænke en person, kræver offentliggørelsen samtykke. 


Børn og unge under 18 år må ikke indtage alkohol i forbindelse med ophold i klubben. Det anbefales at der ikke indtages alkohol foran børn og unge. 


Rygning og brug af snus for børn og unge under 18 år må ikke ske i forbindelse med ophold i klubben.